Gjindet objekti m isterioz u në tokën shqiptare, janë b efasuar te gjithë: S’u besojmë dot syve nga ajo që kemi gjetur, mirësi e madhe!

Gjindet objekti m isterioz u në tokën shqiptare, janë b efasuar te gjithë: S’u besojmë dot syve nga ajo që kemi gjetur, mirësi e madhe!

Në zo nën e Kaçanikut është zbuluar një objekt, i cili be sohet të jetë qindra vite i vjetër. Banorët e kësaj zone nuk ishin në dijeni se aty ndodhej objekti i veçantë që është i ndërtuar me tulla dhe ka formën e tunelit. Edhe ark eologët kanë mbetur të b efasuar nga ky zbulim dhe kanë nisur gërmimet, pasi zo na nuk ishte e shënuar si z onë arke ologjike. Vjollca Aliu nga Departamenti i Trashëgimisë Kulturore ka thënë se ky zbu lim ka qenë i papritur për ta dhe se e kanë të vështirë ta besojnë. Besohet se gërmimet do të zgjasin për një kohë të gjatë, pasi mendohet se mund të kenë rënë në gjurmët e një fshati ant ik.


Leave a Reply

Your email address will not be published.