Mimoza nga Shkodra tregon si Humbi 30 kg! Dieta që po “çme nd” të gjitha femrat

Dieta ketogjenike dhe ag.jërimi me intervale kohore të caktuara janë dy stra.tegji ushqimi që kanë shumë të përbashkëta.Të dyja nx.isin ketonet (molekula që formohen nga ac.idet yndyrore të mëlçisë) dhe të dyja e nx.isin trupin të dje.gë yndyra. Të përdorura bashkë janë një ta.ndem i fuq.ishëm.
Në fakt, ith.tarët e dietës ketogjenike i përdorin së bashku këto stra.tegji, për të nx.itur humbjen e peshës, për të rritur energjinë dhe për të zgj.atur jetën. Një lëvizje me mend kjo, duke parë që dob.itë e këtyre dy metodave janë provuar shkencërisht si të vërteta. Por, si fillim, çfarë janë dieta keto dhe agj.ërimi me intervale të caktuara dhe si funksionojnë ato individualisht?
Dieta ketogjenike: Dieta ketogjenike është një reg.jim ushqimor me pak ka.rbohidrate dhe shumë yndyra. Qëllimi kryesor i kësaj diete është të ind.uktojë ketozën, një gjendje metabolike, në të cilën trupi nuk pë.rdor më glukozën si ka.rburant, por yndyrat. Arsyeja pse trupi dj.eg yndyra në mu.ngesë të glu.kozës është nevoja për të siguruar energji për qelizat dhe për të prodhuar ketone për ushq.yerjen e trurit.
Ketonet janë molekula të tretshme në ujë, të cilat zëve.ndësojnë glukozën, kur marrja e ka.rbohidrateve është e ulët. Në fakt, dieta ketogjene u konceptua për të ndihmuar fëmijët me epil.epsi. Sot, entuziastët e mirëqenies dhe shëndetit e praktikojnë dietën keto me shumë dashamirësi. Megjithatë, shumica e praktikojnë për të rënë në peshë apo për të ulur di.abetin. Njohuritë bazike mbi ag.jërimin me interval kohor të caktuar
Ag.jërimi me interval kohor të caktuar ka të bëjë më shumë me kohën e ushqyerjes, sesa me atë çka hamë. Është një stra.tegji ushqimore e bazuar në interval të caktuara kohore dhe jo në red.uktim të kalorive apo të ushqimeve specifike. Gjatë këtij reg.jimi ushqimor, ag.jërohet dhe hahet me intervale kohore të caktuara dhe specifike. Për shembull, mund të kalohet mëngjesi dhe vakti i ardhshëm të jetë darka. Ky lloj reg.jimi ka metoda të ndryshme aplikimi, por tri më të rëndësishmet dhe më të përdorurat janë:
Kap.ërcimi i një vakti: Kjo metodë është e njëjtë me atë të kap.ërcimit të mëngjesit. Megjithatë, mund të kap.ërcesh cilin vakt të duash. Disa preferojnë mëngjesin, disa të tjerë drekën, ndërsa disa të tjerë darkën. Intervalet e ushqyerjes: Kjo është metoda më e përhapur dhe e përdorur për t’iu afruar këtij ag.jërimi. Pra, ag.jërim me intervale kohore të caktuara. Zakonisht, intervaleve të ag.jërimit iu referohemi me numra si 16/8 (16 janë orët e ag.jërimit dhe 8 orët në të cilat mund të konsumohet ushqim).
Ag.jërim duke alternuar ditët: Kjo metodë përfshin disa ditë ag.jërim në javë dhe disa ditë ushqim të zakonshëm. Kjo është metoda më e vës.htirë. I gjithë qëllimi i dietës së ag.jërimit me intervale është red.uktimi i sasisë së ushqimit që marrim në një ditë. Kur ushqehemi, kujdesemi që të kemi një sasi të caktuar ushqimi. Duke red.uktuar kohën e ushq.yerjes, në total ka një redu.ktim të madh të ushqimit, krahasuar me një reg.jim normal me tri vakte.

Një arsye tjetër pse ag.jërimi me intervale është kaq i suksesshëm është edhe për shk.ak të dj.egies së yndyrave. Kur jemi në fazë ag.jërimi, trupi është i detyruar të dj.egë yndyra që t’ju furnizojë me energji. Gjatë këtij procesi, ai i shnd.ërron yndyrat në ketone, për të furnizuar trurin dhe organet e tjera.
Pse funksionon dieta me intervale kohore të caktuara? Kultura globale e përdor ag.jërimin ose ushqyerjen me intervale kohore të caktuara si pjesë të një praktike spir.itual apo pjesë të mjekësisë alternative. Edhe Hipokrati, babai i mjekësisë moderne, e këshillonte mosng.rënien ose abst.enimin nga ushqimi, si tra.jtimin më të mirë për çdo lloj shqe.tësimi.

Deri tani, studimet kanë treguar që mosn.grënia, por jo kequs.hqyerja, është një nga provat kryesore të jetëgjatësisë. Duke folur për uljen e sasisë së kalorive, kjo është dhe arsyeja kryesore pse mosng.rënia ka sukses. Mbiushq.yerja shka.kton obe.zitet, di.abet, kole.sterol të lartë, pro.bleme me ze.mrën; sëm.undjet më të njohura sot në botë. Mosng.rënia ka rezultat, sepse ajo shk.akton ndryshime në metabolizëm dhe në procese bioki.mike në nivel qelizor.
Nga t’ia nisim: Gjatë reg.jimit të mosng.rënies nuk është nevoja për një planifikim paraprak ose për shumë organizim. Ajo çka duhet të bëni është që të mos hani për një periudhë kohe. Intervalet e kohës së ushqimit dhe mosus.hqimit mund të zgjidhen sipas dëshirës. Rëndësi ka që të merret do.za e rekomanduar ditore e makronutrientëve, pra 12-35 % (proteina, ka.rbohidrate, yndyra, fibra dhe ujë) dhe çdo gjë është në rregull.

Është e rëndësishme që të organizohemi dhe të kujdesemi, sepse trupi ynë e ad.huron ru.tinën. Nëse do të pris.hni dietën e mosng.rënies, kujdesuni që të ushqeheni ngadalë, për të shm.angur mbing.opjen. Është e rëndësishme të llogarisim sasinë e makroelementeve dhe kaloritë për të marrë va.ktet në va.rësi të saj. Mos mendoni se një filxhan kafe nuk do të pris.hë mosngr.ënien. Çdo gjë që përmban kalori, e pri.sh këtë reg.jim.
MASA TË NEVOJSHME: Shta.tzënia: Nëse jeni shta.tzënë ose duke dhënë g.ji, ag.jërimi me intervale kohore të caktuara nuk bën për ju. Ky lloj reg.jimi mund të jetë i rrez.ikshëm për fëmijën. Di.abeti: Nëse jeni di.abetikë, duhet të keni kujdes me këtë lloj ag.jërimi. Kujdesuni që të monitoroni nivelin e glukozës dhe bisedoni me mjekun për rregu.llimin e ila.çeve. Ndoshta duhet të ndërroni do.zat e ins.ulinës, duke parë se ag.jërimi ndikon fuq.ishëm në nivelin e glu.kozës.
Leave a Reply

Your email address will not be published.