Teknologjia: “Këpuca e Zgjuar” (Shenjë nga Kijameti)..!

Duhet të kuptojmë se Muhamedi (salallahu alejhi ue selem) sikurse të gjithë profetët nga Allahu i Lartësuar, u dërguan që t’ua tregojnë njerëzve rrugën e shpëtimit në këtë botë dhe botën tjetër. Të gjithë të dërguarit edhe Muhamedi (salallahu alejhi ue selem) kanë paralajmëruar për gjëra që do të ndodhin në të ardhmen, jo nga vetja e tyre, por nga ajo që u është shpallur atyre.

Nga ato që ka paralajmëruar Muhamedi (salallahu alejhi ve selem) janë edhe disa ndodhi që do të ndodhin para Kijametit.

Këto shenja të kijametit mund të klasifikohen në disa aspekte:

Si ato që kanë ndodhur (kanë kaluar) dhe do të ndodhin, pastaj si ato që do ndodhin një herë dhe ato që do të përsëriten, etj.

Mirëpo ndarja më e qartë dhe e pranuar te dijetarët është ndarja e tyre në parashenja të vogla dhe parashenja të mëdha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.