A është e Iejuar të betohesh në Kuranin..!? Betimi me i perhapur tek populli jone..!

A është e Iejuar të betohesh në Kuranin..!? Betimi me i perhapur tek populli jone..!

A është e Iejuar të betohesh në Kuranin..!? Betimi me i perhapur tek populli jone..!
A është e lejuar të betohesh me Kuranin?

Pyetje: “Cili është gjykimi i të betuarit me Kuranin?”

Përgjigje: “Është e lejuar të betohesh me emrat dhe cilësitë e Allahut.

Kurani është fjalë e Allahut dhe fjala e Tij është një prej cilësive tëTij. Dijetarët kanë thënë:

‘Është e lejuar të betohesh me Allahun dhe cilësitë e Tij. Kurani është fjalë e Allahut, e cila është një prej cilësive të Tij dhe si pasojë është e lejuar të betohesh me të.’”

Fetaua el lexhne ed daime: 1/354

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *