Mos ngurroni: 0 robër të All ahut lutuni me këtë lutje madhështore

Mos ngurroni: 0 robër të All ahut lutuni me këtë lutje madhështore

O robër të All ahut lutuni me këtë lutje madhështore -“O Zoti ynë! Mos lejo që z emrat tona të shmangen (nga e vërteta), pasi na ke
udhëzuar në rrugën e drejtë, dhe jepna mëshirë prej Teje; vërtet, Ti je Dhuruesi i Madh!” (Al-Imran, 8)

Sepse pjesa e parë e saj është për t’i ruajtur z emrat nga gjërat e kota (d yshimet) që iu shfaqen atyre, ndërsa pjesa e dytë është për t’i q etësuar ato dhe për t’i bërë të qëndrueshme në të vërtetën!” (Shejh Salih El-Usajmij) . Sepse pjesa e parë e saj është për t’i ruajtur z emrat nga gjërat e kota (d yshimet) që iu shfaqen atyre, ndërsa pjesa e dytë është për t’i q etësuar ato dhe për t’i bërë të qëndrueshme në të vërtetën!” (Shejh Salih El-Usajmij)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *