l kanë fsh ehur prej nesh 100 vjet, shërojnë kan cerin për disa ditë

I kanë fsh ehur prej nesh 100 vjet, shërojnë k ancerin për disa ditë

S ëmundja më e rr ezikshme e kësaj kohe është k anceri.

Miliona euro janë shp enzuar dhe shumë st udime janë bërë në kërkim të il açit për këtë s ëmundje.

Me aq sa dimë, përparim në këtë drejtim ende nuk ka.

Kompanitë f armaceutike thjesht nuk duan që il açet natyrale të dalin në dritë, për të rr ezikuar preparatet e tyre.

Në këtë ko ntekst, h ulumtimi në Universitetin në Kentaki rreth ef ekteve të farave të rrushit në sh ërimin e ka ncerit janë premtuese.

Eksp ertët mj ekësorë kanë zb uluar se f arat e rrushit vr asin deri 80 për qind të q elizave k ancerogjene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *