PSE ZOTI JONE ALLAHU NUK DONË QË GRUAJA TË PlKËLLOHET!

Allahu thotë: “Kjo është më e përshtatshme që ato të gëzohen, që të mos pikëllohen” Ahzab 51 Allahu thotë:“Një zë e thirri nga poshtë:“Mos u pikëllo”. Merjem 24.Allahu thotë: “pa pasur frikë dhe as dëshpërim”. Kasas 7.Allahu thotë: “që ajo të gëzohej dhe të mos pikëllohej më”. Taha 40.Këto ajete na qartësojnë se pikëllimi i gruas është i rëndë, dhe dhembjet e saj janë të rënda, s’mundet zemra t’i përballon!

Pra, silluni butë me gratë!Ajo kur pikëllohet, i thyhet zemra!Sillu butë me të!Mos ia the zemrën me fjalë!Mos e prek zemrën e saj duke u tall me të!Afroju kah Allahu me bamirësi ndaj saj!Respektoje, nderoje dhe mos ia pikëllo zemrën!!I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, na porositi dhe tha: “Silluni mirë me gratë e juaja”.Nga arabishtja:Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *