Eshtë një Moment në të cilin hapet dyert e qiellit dhe pranohen Lutjet..!

Dyert në qiell çelen në mesin e natës M.IUthman bin ebi el-Aas eth-Thekefî përcjell se i Dërguari i Allahut tha:“Dyert në qiell çelen në 1/3 e natës dhe një thirrës shpall nëse ka ndonjë që lutet dhe t’i pranohet lutja.A ka ndonjë që kërkon diçka që ajo t’i jepet?

A ka ndonjë që ka dhimbje/vuajtje që t’i lehtësohet?Asnjë musliman që lutet, nuk mbetet pa iu përmbushur kërkesa,përveç gruas që ofron vetveten për kurvëri apo atij që rrëmben forcërisht paratë nga të tjerët.” (Silsileh Ahadith es-Sahiha 3/62)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *