Ajeti (Ajetul Kursiaja) Qe Ka Domethenie Te Madhe Dhe Mbrojtje Nga Te Gjitha Te Keqijat

Duaja qe ka domethenie te madhe dhe mbrojtje nga te gjitha te keqijat – Tesbih dova.Ajetul Kursiaja:Allahu la ilahe ilahu el hajul kajum La te hudhuhu sinetun ve la neum Lehu ma fisemavati fe me fil erd Men dheledhi jeshfeu indehu ila bi idhnih Ja ale mu ma bejde ejdihim ve ma halfe hum Ve lu juhitune bi shej min-ilmihi Ila bi ma shae vesi a kursija hu semavati vel erd Ve la je uhudu hitdhihuma ve huvel alijul adhim.

(Duaja qe ka domethenie te madhe dhe mbrojtje nga te gjitha te keqijat)Perkthimi:All-llahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij.Ai është mbikqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm.Atë nuk e kap as kotja as gjumë, gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij.Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij, e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar, Kursija e Tij (dija-sundimi) përfshijnë qiejt dhe tokën. Kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë, Ai është më i larti, më i madhi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *