A dëshiron të kesh shpërbIim si te atij që faIet tërë natën?

A dëshiron të kesh shpërblim si te atij që falet gjithë natën?

I Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:
“Kush e fal namazin e jacisë me xhemat, është si ai që gjysmën e natës e kaloi në namaz, ndërsa ai që e fal namazin e sabahut me xhemat, është si ai i cili është falur tërë natën.”

(Marrë nga përmbledhja e haditheve “Rijadus-Salihin”, 591)

Leave a Reply

Your email address will not be published.