Ti A Kishe Dashur Që Të Falen Gjynahet Dhe Te Shtohet Rrisku (Furnizimi)..! >>THUAJE KETE LUTJE<<

A Kishe Dashur Që Të Falen Gjynahet Dhe Te Shtohet Rrisku (Furnizimi)..! >>THUAJE KETE LUTJE<< Nëse do që të falen gjynahet.Nëse do që të mëshirohesh.Nëse do që të të shtohet rrizku, atëherë lexoje këtë hadith.Një nomad i tha Profetit alejhi selam: O i Dërguari i Allahut (fjalët); subhanallah, elhamdulilah, la ilahe il lallah dhe Allahu ekber, të gjitha këto janë për Allahun, por për mua çfarë ka? Profeti alejhi selam i tha: Nëse thua subhanallah, Allahu do të thotë:“ Të vërtetën the”,nëse thua elhamdulilah, Allahu do të thotë:

“Të vërtetën the”, nëse thua la ilahe il lallah, Allahu do të thotë :“ Të vërtetën the”, nëse thua Allahu ekber, Allahu do të thotë :“ Të vërtetën the”.Më pas ti thuaj: O Allah, më fal mua! E Allahu do të thotë:“ E kam bërë.”, thuaj:O Allah, më fal mua!E Allahu do të thotë: “ E kam bërë.”, thuaj: O Allah, më furnizo mua! E Allahu do të thotë: “ E kam bërë”.Përcjell Ibn ebi Dunja, Bejhakiu dhe hadithi është gjykuar si i saktë në:“ Sahih Et tergib ue terhib”

Leave a Reply

Your email address will not be published.