Amerikanët nxjerrin teknoIogjinë e fundit- avioni që do të mbretërojë qieIIin dhe do të mbjeIIë fr ikë!

F orca Ajrore amerikane fshehurazi ndërtoi dhe zhv illoi një fluturim provë të një prototipi avioni të ri l uftarak që mund të bëhet avioni l uftarak kryesor i U shtrisë amerikane.

Will Roper, kreu i blerjes së av iacionit, zb uloi ekz istencën e avionit të ri, i cili ai tha se ishte pjesë e një gjenerate të ardhshme “Air Dominance” ose “NGAD”, gjatë një video-prezantimi në konferencën vi rtuale të Shoqatës K ibernetike të F orcave Ajrore.

“NGAD aktualisht është duke dizajnuar, m ontuar dhe t estuar në botën digjitale, duke h ulumtuar gjëra që do të kushtonin shumë kohë dhe para për të kryer teste në botën” fizike”, tha Roper.

“NGAD” ka p ërparuar aq shumë sa që tashmë është demonstruar një fluturim në “botën fizike” dhe shumë r ekorde janë t hyer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.