Çdo MusIiman që Iutet me këtë Lutje për ndonjë çështje, Allahu ka për t’iu përgjigjur Iutjes së tij

Çdo musliman që lutet me këtë dua për ndonjë çështje, Allahu ka për t’iu përgjigjur lutjes së tij. Ndërsa në sunenin e Termidhiut transmetohet prej Sa’d ibni ebi Uekas se Profeti alejhi selam ka thënë: “Duaja e Dhenunit (Junusit) kur ishte në barkun e peshkut ishte: La il-lahe ila en-nte subhaneke in-ni kuntu mine dhalimin – Çdo musliman që lutet me këtë dua për ndonjë çështje, Allahu ka për t’iu përgjigjur lutjes së tij.

Në një transmetim thuhet se Profeti alejhi selam ka thënë: “Unë njoh një fjalë të cilën nëse e thotë dikush në fatk’eqësi dhe hall Allahu ka për t’ia larguar dhe për ta shpëtuar. Është fjala e vëllait tim Junusit….

Leave a Reply

Your email address will not be published.