Çfarë ndodh me atë përson që Iexon suren IhIas(kuIhuvAllahun) 10 herë !

Çfarë ndodh me atë përson që lexon suren Ihlas(kulhuvAllahun) 10 herë !
Transmetohet nga Muadh Ibn El-Xhuhni, sahab i të dërguarit të Allahut, sal-Allahu alejhi we selem, se i dërguari i Allahut ka thënë:
“Kushdo që e lexon suren Ihlas dhjetë here, atëherë Allahu ia ndërton atij një kështjellë në Xhenet dhe i dhuron edhe mirësi të tjera. 1.Kul huvall-llahu ehad.(Thuaj: Ai,Allahu është Një!2.Allahus-samed.(Allahu është që cdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për cdo nevojë.3.Lem jelid, ve lem juled.(As s`ka lindur kë,as nuk është i lindur.4.Ue lem je ku(n)lehu kufuuen ehad. (Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

Umeri tha: Atëherë ne do të kemi shumë kështjella, o i dërguari i Allahut!Profeti–sal-Allahu alejhi we selem – tha:
Allahu ka më shumë dhe atë që është edhe më e mirë.”
Marrur nga: Silsiletu Ehadithis Sahihati nr 589 – i Imam Albanit Allahu e mëshiroftë

Leave a Reply

Your email address will not be published.