E rëndësishme të thuhet kjo lutje Para Ma’rdhënieve Intime!

E rëndësishme të thuhet kjo lutje Para Ma’rdhënieve Intime!

Një ndër qëllimet më fisnike të marr’ëdhënieve intime është sjellja në jetë e një pasardhësi të drejtë.Prandaj, është me rëndësi që bashkëshortët t’i luten Allahut që ta largojë shejtanin nga pasardhësi i tyre.Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i Allahut alejhi selam ka thënë:“Kur ndonjëri nga ju dëshiron t’i afrohetgruas së tijpër të bërë marr’ëdhënie intime, le të thotë: “Bismilah, Allahume xhennibnesh-she’jtan, ve xhennibish-shejta’ne ma rezaktena!” (Me emrin e A.llahut, o Allah, na e largo dj’allin prej nesh dhe prej atij që do të na furnizosh me të!) Nëse nga ajo marrë’dhënie është e caktuar që të kenë fëmijë, shejtani kurrë nuk do ta dëmtojë atë. ”Buhariu dhe MuslimSHKEPUTUR NGA LIBRI “INTIMITETI MARTESOR SIPAS SUNETIT AUTENTIK”

Leave a Reply

Your email address will not be published.