Kura e k an’cerit dihej para 65 vitesh, 100% i sigurtë dhe shumë i thjeshtë

Kura e k an’cerit dihej para 65 vitesh, 100% i sigurtë dhe shumë i thjeshtë

Gjithnjë e më zëshëm flitet se pacientët e s ëmurë nga k anceri me futjen sa më të madhe të sasisë së v itaminës B17 në org anizëm, e shk atërrojnë gjithnjë e më shumë k ancerin deri sa ta sh ërojnë plotësisht.

V itamina B17 për herë të parë si il aç kundër ka ncerit është pr omovuar më vitin 1950 nga ana e mj ekut dr.Ernest Krebs.Ideja e shë rimit të k ancerit përmes v itaminës B17 bazohet në faktin që sipas Krebsit, k anceri shk aktohet për shk ak të mu ngesës së v itaminave dhe min eraleve në org anizëm.

Është f akt se sot njeriu bashkëkohor shumë më shumë i është eksp ozuar kësaj s ëmundje për dallim nga kulturat pr imitive të së kaluarës.Doktor Krebs si një ndër mundësitë e shpj egimit të kësaj, sjell të dhënat se fiset e lashta kishin shprehi krejtësisht tjera të të u shqyerit .

Leave a Reply

Your email address will not be published.