Kur’ani E Përmend Dëgjimin Para Shikimit Ae dini PSE ? Ja Zbulimi Fenomenal Shkencor!

Kur’ani E Përmend Dëgjimin Para Shikimit Ae dini PSE ? Ja Zbulimi Fenomenal Shkencor!

Njeri është i rrethuar nga argumente të pafundme që të dërgojnë tek besimi në Krijuesin e Gjithësisë.Trupi jonë është një ndër argumentet e shumta për shkak se është sinkronizuar në atë mënyrë që rastësia nuk ka vend. Thotë Krijuesi i Gjithësisë në Kur;anin famëlartë:Ju nuk u fshehët, që kundër jush të mos dëshmonin veshët, sytë e lëkura juaj, por ngaqë besonit se Allahu nuk i dinte shumë nga ato që bënit.”(Fussilet, 22)“Thuaj: “Më thoni:Sikur Allahu t’jua merrte dëgjimin dhe shikimin e t’ua vuloste zemrat, cili zot, përveç Allahut, do t’jua kthente ato?!” Shih si ua shpjegojmë shpalljet Tona, por ata përsëri largohen nga e vërteta.” (En’am, 46).Pse Kur’ani e përmend dëgjimin para shikimit?Shqisa e dëgjimit në shumicën e ajeteve përmendet para shqisës së shikimit.

Pra, cilat janë arsyet e mundshme që Kur’ani i jep përparësi dëgjimit në raport me shikimin?Studimet shkencore kanë dalë në përfundim se dëgjimi tek fetusi zhvillohet para shikimit, madje dëgjimi është shqisa e parë që funksionon tej qenia njerëzore. Veprimi i dëgjimit fillon menjëherë pas lindjes së fëmijës, për dallim nha shikimi, sepse sytë nuk funksionojnë në fazën e parë pas lindjes.

Me fjalë të tjera, Allahu i Madhërishëm na tregon se dëgjimi është ai që vepron i pari.Nëse bëhet një zë shqetësues pranë veshit të foshnjës së posalindur, ajo do të frikësohet she do të fillojë të qajë. Mirëpo nëse e kalojmë dorën para syve të një bebeje, ajo nuk do të ndjejë asnjë frikë.Vushi është superiorë ndaj syrit, për shkak se nuk ndalon së vepruari derisa flemë. Që nga fillimi i jetës, që nga momenti i parë pas lindjes, dëgjimi fillon të funksionojë derisa organet e tjera fillojnë të veprojnë pas shumë ditëve apo edhe viteve. Për të shikuarit, syrit i duhet drita.Nëse është natë ai nuk mund të funksionojë, mirëpo veshi funksionon edhe natën edhe ditën.Këto dhe shumë argumente të tjera dëshmojnë se Kur’ani famëlartë është fjala e krijuesit të Gjithësisë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *