A FIet Kur’ani Për Borën? Do Të MahNiteni Nga Kjo Histori Në Kuran…!

Në Kuran, nuk përmendet bora, por përmenden terma të tjerë që tregojnë të ftoh,tët dhe aca,r,in. Kurani nuk e përmend d,ëborën, pasi ai u drejtohet arabëve të cilët nuk e njihnin borën.Vetëm ata që mer,reshin me tre,gti dhe udhëto,nin drejt vend,eve ku binte b,orë, e dinin si është bora.Vendet me të cilat arabët bënin tregti, ishin kryesisht ato të Shamit (Lantonit), ku hyn dhe Libani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *