Kush vd es me kete fjaIe do te futet ne Xhenet (VlDEO)

Ata që duan dhe që nuk duan të hyjnë në xhenet

I Dërguari i Allahut, (a.s.), ka thënë: “Umeti im do të hyjë në xhenet, përveç atyre që nuk duan.” Sahabët e pyetën: -O i Dërguari i Allahut! Kush nuk do të hyjë në xhenet? Pejgamberi, (a.s.), tha: “Ata që më binden mua, do të hyjnë në xhenet, ndërsa ata që më kundërshtojnë, do të thotë se nuk e duan xhenetin.” (Buhari, I’tisam 2.)

Shehadeti

“Kush thotë si fjalë të fundit “La ilahe illallah (Nuk ka zot tjetër përveç Allahut), do të hyjë në xhenet.” (Ebu Davud, Xhenaiz 20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *