Ky është aparati i vogël që të gjithë e kemi në shtëpi por që ua “zbraz” xhepat në fund të muajit

Ky është aparati i vogël që të gjithë e kemi në shtëpi por që ua “zbraz” xhepat në fund të muajit

Pajisja që ju fu rnizon me in ternet, ose siç njihet ndryshe ruteri, është aparati që harxhon më shumë ene rgji el ektrike në gjendjen stand-by. Një st udim i “Ec otricity” në Britaninë e Madhe tregon se mes pajisjeve që kemi në shtëpitë tona si televizori, kompjuteri, printeri apo paketat digjitale në gjendje të fjetur, ruteri është aparati që “th ith” më shumë ko rrent. Nga kërkimi rezultoi se pajisja e int ernetit edhe pse jo në gje ndje pune har xhon 28 euro në vit, më shumë nga të gjitha aparatet e tjerë.

Për këtë arsye, eksp ertët r ekomandojnë që gjatë natës, është mirë që këto aparate të f iken, gjithmonë nëse ato nuk ju cen’ojnë shërbimin televiziv për mes int ernetit apo telefonin tuaj. Në vendin e dytë është Printeri (laser) me rreth 26 e uro në vit e ndjekur nga paketa satelitore më po të njëjtin shp enzim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.