Gjigante / Lutja qe te jep te gjitha miresite e botes dhe te largon çdo te keqe

Gjigante / Lutja qe te jep te gjitha miresite e botes dhe te largon çdo te keqe

Lutje me domethenie te madhe,lutjet shume domethenese jane ato lutje me pak fjale por qe kane shume kuptime, keto kuptime permmbledhin dynjan dhe ahiretin :

O Allah Zoti yne, na jep te mira ne dynja dhe te mira ne ahiretdhe na ruaj nga d enimi i zj arrit” Transmeton Buhariu dhe Muslimi.

Allahu i Madheruar i ka lavderuar ata qe kerkojne miresi ne dynja dhe ne ahiret.

Leave a Reply

Your email address will not be published.