Mësoje: Kjo është Gjëja e parë për të ciIën do të japë Ilogari njeriu në Ditën e Gjykimit

Rëndësia e namazit…!

I Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:
“Gjëja e parë për të cilën do të japë llogari robi në Ditën e Ringjalljes është namazi. Nëse i ka kryer namazet sipas rregullave, atëherë do të jetë i shpëtuar dhe ka korrur sukses. Nëse namazet do të jenë të paplota, do të përjashtohet nga mirësia dhe do të jetë i humbur. Nëse do të ketë diçka të paplotësuar nga farzet (obligimet e domosdoshme), Allahu i Lartmadhëruar do t’u thotë (melekëve):
-Shihni se a ka kryer robi Im ndonjë namaz vullnetar, me të cilin do t’ia plotësoj farzin?
Pastaj edhe veprat tjera do të gjykohen në të njëjtën mënyrë.”

(Marrë nga përmbledhja e haditheve “Rijadus-Salihin”)

Leave a Reply

Your email address will not be published.