Mund ta arritësh edhe ti vepren që ka vlerën e Haxhit dhe Umres sbashku…!

Arrite edhe ti vepren që ka vlerën e Haxhit dhe Umres sbashku…!

Qëndrimi në xhami pas namazit të sabahut dhe falja dy rekatë pas lindjes së diellit.

Nga Enes bin Maliku – Allahu qoftë i kënaqur me të – vjen se ka thënë:

Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të -: “Kush e fal sabahun në xhemat (në xhami), pastaj ulet të përmend Allahun derisa të lindë dielli, pastaj falet dy rekatë, për të është si shpërblimi i haxhit dhe umras, – tha: – Tha i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të -: Plotësisht, plotësisht, plotësisht”.

(Transmetuar nga Termidhi në “Es Salatu” (586), Albaniu e ka konfirmuar si hasen (i mirë).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *