Nëse Një Besimtar MusIiman Thotë Këtë Dua, Lutja E Tij Do Të Pranohet!

Nëse një musliman thotë këtë dua, lutja e tij do të pranohet.Sad ibn Uekasi përcjell se Profeti alejhi selam ka thënë:“Lutja e bërë nga Profeti Junus a.s në barkun e balenës ishte: “Nuk ka Zot tjetër përveç Teje. Ti je më i larti, Ai që s’njeh dobësi. Vërtet unë isha nga të padrejtët.”

Nëse një musliman thotë këtë dua, lutja e tij do të pranohet.Në një transmetim tjetër lexojmë: “Unë di disa fjalë përmes të cilave Allahu të largon dëshpërimin. Janë fjalët me të cilat u lut Junusi, vëllai im.” (Tirmidhiu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *