Një veper qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)!

Një veper qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)!

Kjo është vepra qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)..!Nga kjo porosi mësojmë se të kërkuarit dituri, mësimi dhe studimi janë më të vlefshme se sa falja e namazit nafile.Prej Ebu Dherrit r.a. transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi we selem i ka thënë:O Ebu Dherr, të mësosh një ajet nga libri i All-llahut (Kur’ani) është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz).Të përpiqesh që të përfitosh diç nga dituria do të ishte më mirë se sa të falish njëmijë rekate (nafile).Transmeton Ibni Maxhe..

Leave a Reply

Your email address will not be published.