O Allah I Madhërueshëm Prano Prej Nesh Lutjet …!

O Zot i Madhërueshëm prano prej nesh lutjet me të cilat i drejtohemi madhërisë sate në këtë ditë të bekuar sepse ti je i vetmi që i pranon.O Zot i plotëfuqishëm i lutemi madhërisë sate që të na drejtosh e udhëzosh në të vërtetën në rrugën e drejtë dhe të shpëtimit,për n’derë të Kur’anit të pa konkurencë për n’derë të muajit të rahmetit,magfiretit,e shpetimit dhe për n’derë te dërguarit tënd Muham-med Mustafasë.Na fal neve o Mëshirues,na fal neve o Bëmirës i përgjithshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.