Provoje dhe Bindu: Sureja E CiIa Largon Të Gjitha ProbIemet Në Shtëpi,Sureja E Bereqetit Dhe e Miresive !

Provoje dhe Bindu: Sureja E CiIa Largon Të Gjitha ProbIemet Në Shtëpi,Sureja E Bereqetit Dhe e Miresive !

Dëgjoje me kufje këtë sure (sure el bekare)oseLexoje surën el bekare (arabisht,mundohesh ta kuptosh ne përkthim shqip si dhe me komentator(dijetar) të tefsirit. (Kjo është më e dobishmja.oselëshoje të dëgjohet në dhomë pa i penguar anëtaret e familjes.Nëse e veren se në shtëpi me të vërtetë janë rritur problemet, ngriten zërat dhe është shfaqur xhelozia, dije se shejtani është strehuar në të, andaj mundohu ta dëbosh atë nga ajo.

Por vallë si ?Ja ky është i Dërguari i All-llahut që i përgjigjet kështu kësaj pyetje: “C’do send ka kulm e kulmi i Kur’anit është kaptina “El-Bekare”, nëse e dëgjon shejtani leximin e kaptinës “El-Bekare” në një shtëpi largohet nga ajo shtëpi.Gjithashtu transmetohet nga Ebu Hurejra [All-llahu qoftë i kënaqur me të]se Pejgamberi s.a.v.s.ka thënë:“Mos i shndërroni shtëpitë tuaja në varreza, e në atë shtëpi që lexohet kaptina El-Bekare nuk hyn shejtani”.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.