Shiko Pse Duhet Të Flini Me Dyert Mbyllur…

Shiko Pse Duhet Të Flini Me Dyert Mbyllur…

Dërguari i All-llahut sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem na urdhëroi që t’i ruajmë pasuritë tona nga shejtani duke i mbyllur dyert, duke i mbuluar enët dhe duke përmendur emrin e All-llahut; sepse këto i mbrojnë ato prej she’jtanit.Transmeton Muslimi nga Xhabir Ibni Abdull-llahu radiAll-llahu anhu se Muhammedi sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem tha:“Mbyllni dyert,

perrmendeni emrin e All-llahut, sepse shej’tani nuk hapë nje derë të mbyllur dhe mbuloni tengjerët, përmendni emrin e All-llahut, mbuloni enët tuaja, përmendni emrin e All-llahut, mbuloni ato qoftë edhe me diç të hollë dhe fikni llampat tuaja”…Shejt’ani pinë ujë me njeriun nëse ai e pinë atë në këmbë. Transmeton Ebu Hurejre radiAll-llahu anhu se Muhammedi sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem e pa një njeri duke pirë në këmbë, e i tha:“Vjelle”. Ai tha: “Pse!” I tha:“A gëzohesh që me ty të pijë maca?” Tha: “Jo”.Tha: “Me ty ka pirë ai që është më i keq se maca, ai është shej’tani”.

Që ta përzesh shejt’anin nga shtëpia, mos e harro përmendjen e All-llahut gjatë hyrjes në shtëpi, i Dërguari i All-llahut sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem na udhëzoi në këtë kur tha:“Kur njeriu hynë në shtëpinë e tij dhe përmend All-llahun gjatë hyrjes dhe gjatë ngrënies së tij, thotë shej’tani:Nuk ka qëndrim (bujtje) e as darkë për ju. E nëse ai gjatë hyrjes në shtëpi nuk e përmend All-llahun, thotë shejtani:E arritët fjetjën, e nëse nuk e përmend All-llahun edhe gjatë ushqimit të tij, ai thotë:E arritët fjetjën dhe e arritët darkën”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *