Ska Për Të Ndodhë Dita E Gjyk’imit Pa Dal Këto 7 Shenja.

Ska Për Të Ndodhë Dita E Gjyk’imit Pa Dal Këto 7 Shenja.

Ska Për Të Ndodhë Dita E Gjyk’imit Pa Dal Këto 7 Shenja.

Nuk do të ndodhë Dita e Gjyk’imit pa dal këto 7 shenja.Na ka treguar ne Ebu Khajtheme Zuhejr Ibn Harb, Is`hak Ibn Ibrahim dhe Ibn Ebi Umer El-Mek-kij, na ka treguar ne Sufjan Ibn Ujejne nga Furat El-Kazazi nga Ebu Tufejl nga Hudhejfe Ibn Usejd El-Gifarij i cili ka thënë:“Doli tek ne Profeti salAllahu alejhi ue selem dhe ne ishim duke u përkujtuar dhe na tha: “Çfarë po përkujtonit?”I thamë:“Po përkujtonim Ditën e Gjyk’imit.”Ai salAllahu alejhi ue selem tha:“Dita e Gjyk’imit nuk do të ndodh derisa të shikoni para saj dhjetë shenja.”

Të cilat i përmendi:1.Tymi2.Dexh’alli3.Kafsha (që del nga toka)4.Lindja e diellit nga perëndimi5.Zbritja e Isait të birit të Merjemit (alejhis selam!)6.Jexhuxhët dhe Ma`xhuxhët.7.Tri shembjet (hapjet e tokës), një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin Arab dhe e fundit prej tyre (shenjave) do të jetë zjarri që del nga Jemeni i cili do t`i mbledh njerëzit në vendtubimin e tyre.”Sahihu Muslim (2901)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *