Rrëfimi i profesorit Rus: S ekretin që ua fshehin gjithë mj ekët: Ja si të përmirësoni im unitetin tuaj në vetëm 15 sekonda

Rrëfimi i profesorit Rus: S ekretin që ua fshehin gjithë mj ekët: Ja si të përmirësoni im unitetin tuaj në vetëm 15 sekonda

Profesori i njohur nga Moska, Sergei Bubnovskiym, zb ulon metodën e tij inov ative për të rritur sistemin imu nitar.

Ai pohon se fu tja e këmbëve në një banjë të ft ohtë me a kull për 10-15 sekonda sapo të ktheheni në shtëpi pas punëve mund të fo rcojë s istemin imu nitar dhe ta ndihmojë atë të luf tojë ftohjet e zakonshme dhe gri pin!

Domethënë, ekipi i st udiuesve në Institutin e Kë rkimit të Thrombozës në Britani zb uloi se ndërsa trupi përpiqet të ngrohë vetveten gjatë dhe pas dushit me ujë të ftohtë. Shkalla met abolike përshpejtohet dhe si stemi im unitar aktivizohet dhe kështu shk akton rritjen e numrit të bardhë qe lizat e gja kut.

Kjo është ajo që duhet të bëni për të rritur sistemin tuaj imunitar: Ju duhet të mbushni vaskën apo një kove me ujë të ftohtë. Pastaj, shtoni sa më shumë kube aku lli që mundeni, dhe vendosni këmbët në të për 10-15 sekonda.

Ju duhet të përsërisni këtë teknikë çdo natë në kohën e gju mit dhe do ta fo rconi sistemin imu nitar me shpejtësi.

Është shumë e d obishme në rastin e im unitetit të d obët, dhe këta njerëz duhet të vendosin këmbët në ujë të ak ullt çdo 4 orë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.