Mos ik për të fjetur pa mos e thënë këtë Dua para gjumit !

Mos ik për të fjetur pa mos e thënë këtë Dua para gjumit !

Mos ik për të fjetur pa mos e thënë këtë Dua para gjumit !

Duaja para fjetjes
Duaja para fjetjes
I bashkon Shuplakat e dorës (sikurse bëhet dua) fryen ne to dhe lexon:

suret; Kul huvAll-llahu ehad
Kul eudhu bi Rabbil felek
Kul eudhu bi Rabbin-nas

e pastaj fërkon me to sa te ket mundesi trupin e tij duke filluar nga koka
fytyra dhe pjesa e perpame e trupit ( keshtu vepron tri herë)

” kush lexon kët kur bie në shtat,ai është imbrojtur prej All-llahut dh nuk i afrohet atij shejtani deri sa te agoj mengjesi” (Buhariu 4/487)
BISMI ELLAHI ER-REHMANI ER-REHIMI

ELLAHU LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWEL-HEJJUL-KAJJUMU
LA TE’HUDHUHU SINETUN WE LA NEWMUN
LEHU MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERDI

MEN DHAL-LEDHI JESHFA’U ‘INDEHU ‘ILLA BI’IDHNIHI
JA’LEMU MA BEJNE ‘EJDIHIM WE MA HALFEHUM
WE LA JUHITUNE BISHEJ’IN MIN ‘ILMIHI ‘ILLA BIMA SHA’E

WESI’A KURSIJUHU ES-SEMAWATI WEL-’ERDE WE LA JE’UDUHU HIFDHUHUMA
WE HUWEL-’ALIJUL-’ADHIMU
EL-BEKAREH: 255).

në gjuhen shqipe!
All-llahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotja as gjumë, gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij, e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar, Kursija e Tij (dija-sundimi) përfshijnë qiejt dhe tokën. Kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë,

Ai është më i larti, më i madhi.

Kush ilexon keto dy ajete ne mbrëmje i mjaftojnë(Buhariu “Fet-hul-Ban”9/94 Muslim1/554.) ‘AMENE ER-RESULU BIMA ‘UNZILE ‘ILEJHI MIN RABBIHI WEL-MU’UMINUNE KULLUN ‘AMENE BILLAHI WE MELA’IKETIHI WE KUTUBIHI WE RUSULIHI LA NUFERRIKU BEJNE ‘EHEDIN MIN RUSULIHI WE KALU SEMI’NA WE ‘ETA’NA GUFRANEKE REBBENA WE ‘ILEJKEL-MESIRU (EL-BEKAREH: 285).

LA JUKELLIFU ELLAHU NEFSÆN ‘ILLA WUS’AHA LEHA MA KESEBET WE ‘ALEJHA MA EKTESEBET REBBENA LA TU’UAHIDHNA ‘IN NESINA ‘EW ‘EHTE’NA REBBENA WE LA TEHMIL ‘ALEJNA ‘ISRÆN KEMA HEMELTEHU ‘ALEL-LEDHINE MIN KABLINA REBBENA WE LA TUHEMMILNA MA LA TAKATE LENA BIHI WE A’FU ‘ANNA WE EGFIR LENA WE ERHEMNA ‘ENTE MEWLANA FANSURNA ‘ALEL-KAWMIL-KAFIRINE (EL-BEKAREH: 286).

në shqip d.m.th.2:285. I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të tij, e ashtu edhe besimtarët. Secili i besoi All-llahut, engjëjve të Tij, shpalljeve të Tij, të dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij, dhe thanë: “Iu përgjigjëm thirrjes dhe respektuam urdhërin. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë! Vetëm te Ti është ardhmëria jonë”.

2:286. All-llahu nuk e obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata që ishin para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar!

Leave a Reply

Your email address will not be published.