7 Ajete Që Ta Largojnë Ngushtimin Në Gjoks..! Mos e humbisni..!

7 Ajete Që Ta Largojnë Ngushtimin Në Gjoks..! Mos e humbisni..!

7 Ajete Që Ta Largojnë Ngushtimin Në Gjoks..! Mos e humbisni..!
Shejh Salih el Megamesi, Allahu e ruajtë, thotë: Nëse ballafaqohesh me ngu shtësi në gjoks që vjen si pasojë e ndonjë problemi apo brenge, e jotja mbetet që t’i lexosh shtatë ajetet që ta lehtësojnë gjendjen me lejen e Allahut. Pasi që i lexon, ji i bindur se ndihma nuk vjen vetëm se nga Allahu i Madhëruar!Shtatë ajetet lehtësuese janë këto:1 “Thuaj: “Do të na godasë vetëm ajo që na ka caktuar Allahu; Ai është Mbrojtësi ynë dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët!”. Teube 51.

2 “Nëse nga Allahu të godet ndonjë fatkeqësi, atëherë askush përveç Tij nuk mund të të shpëtojë. E, nëse të dhuron ndonjë mirësi, dije se vetëm Ai është i Fuqishëm për çdo gjë”. Enam 17.3 “S’ka asnjë gjallesë në Tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej Tij. Ai di vendbanimin e saj dhe vendin e vd ekjes. Të gjitha këto janë (të shënuara) në Librin e qartë”. Hud 6.4 “Unë mbështetem tek Allahu, Zoti im dhe Zoti juaj. S’ka asnjë gjallesë që të mos jetë nën pushtetin e Tij. Me të vërtetë, Zoti im, është në rrugë të drejtë”. Hud 56.5 ”Sa krijesa ka që nuk e mbajnë dot veten me ushqim!Allahu u jep atyre dhe juve! Ai dëgjon dhe di gjithçka”. Ankebut 60.

6 ”Begatitë, që Allahu ua jep njerëzve nga mëshira e Tij, nuk mund t’i pengojë askush, ndërsa atë, që Ai e pengon, askush nuk mund ta japë veç Tij; Ai është i Plotfuqishmi dhe i Urti”. Fatir 2.7 ”Nëse ti (Muhamed) i pyet ata se kush i ka krijuar qiejt dhe Tokën dhe kush i ka nënshtruar (të rrotullohen) Diellin e Hënën, – me siguri që ata do të të

Leave a Reply

Your email address will not be published.