Shejtani Nuk l Afrohet Asaj Shtëpie Në Të Cilën Lexohen Këto 2 Ajete Çdo Ditë..!

Muhammedi s.a.v.s duke treguar vlerën e dy ajeteve të fundit të sures Bekare dhe ndikimin e tyre në shtëpi thotë: Allahu i Lartësuar ka shkruar Librin 2000 vjet para se t’i krijojë qiejt dhe tokën, kurse Ai ka qenë në Arsh (fron) dhe i zbriti dy ajete me të cilat përfundoi suren Bekare. Në atë shtëpi që lexohen këta dy ajete tre ditë, shej.tani nuk i afrohet asaj shtëpie”.Hadithi është sahih, transmeton Tirmidhiu, Nesaiu dhe Hakimi.

Amener-resulu bima unzile ilejhi min Rabbihi vel-mu`minun, kul-lun amene bil-lahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi, la nuferriku bejne ehadin min rusulihi ve kalu semi`na ve eta`na gufraneke Rabbena ve ilejkel mesiir. La jukel-lifull-llahu nefsen il-la vus`aha leha ma kesebet ve ّalejha mektesebet. Rabbena la tuahidhna in nesina ev ahta`na, Rabbena ve la tahmil ّalejna isren kema hameltehu ّalel-ledhine min kablina, Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bihi, vaّfu ّanna vagfirlena verhamna ente mevlana fensurna ّalel-kavmil-ka.firin.

Përkthimi: I dërguari [Muhamedi] beson në atë që i është zbritur nga Zoti i tij dhe [po ashtu besojnë] besimtarët. Secili beson në Allahun, në Engjëjt e Tij, në Librat e Tij dhe në të dërguarit e Tij. Ata thonë:’Nuk bëjmë dallim mes të dërguarve të Tij’. Dhe thonë:’Dëgjojmë dhe bindemi. [Kërkojmë] Faljen tënde, o Zoti ynë, dhe tek Ti është kthimi (i të gjithëve)’ » (El-Bekare, 285)Allahu nuk e ngarkon njeriun me më shumë se sa mund të mbartë ai. Ai shpërblehet siç e meriton dhe dë.nohet siç e meriton.‘Zoti ynë, mos na dë.no, nëse gabojmë ose harrojmë! Zoti ynë, mos na nga.rko me aso ba.rre që i ke ngarkuar ata që kanë qenë para nesh! Zoti ynë, mos na nga,.rko me më shumë se sa mundemi të mbartim! Na fal! Na i shlyej gjynahet! Na mëshiro! Ti je Meula ynë [Mbrojtësi, Mbështetësi, etj]! Dhe na jep fitore ndaj mosb.esimtarëve!(el-Bekare, 286)

Muhammedi s.a.v.s duke treguar vlerën e dy ajeteve të fundit të sures Bekare dhe ndi.kimin e tyre në shtëpi thotë:Allahu i Lartësuar ka shkruar Librin 2000 vjet para se t’i krijojë qiejt dhe tokën, kurse Ai ka qenë në Arsh (fron) dhe i zbriti dy ajete me të cilat përfundoi suren Bekare. Në atë shtëpi që lexohen këta dy ajete tre ditë, shej.tani nuk i afrohet asaj shtëpie”. Hadithi është sahih, tra. Tirmidhiu, Nesaiu dhe Hakimi

Leave a Reply

Your email address will not be published.