Si te Iargosh sem undjet brengat dhe pikeIIimin..!

Lutja është çelësi sekret i thesarit të fshehtë të të Gjithëfuqishmit. Pikat në të cilët mbështetet një i varfër janë varfëria dhe prishjet e ndjenjave të zemrës. Është vendstrehimi më i sigurt i njerëzve që bërtisnin nga dhimbja. Ai që bën një hap për tek ky vendstrehim, konsiderohet sikur ta ketë gjetur atë çelës të fshehtë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.