U lut me këtë Dua ( Lutje ) Për Kërkimin E Fëmijëve Allahu e gezoi çiftin…

U lut me këtë Dua ( Lutje ) Për Kërkimin E Fëmijëve Allahu e gezoi çiftin…

Pas përpjekjeve 23 vjeçare për të pasur fëmijë, çiftin nga Algjeria më në fund e begatoi Allahu me një vajzë, Fatimen.Ata asnjëherë nuk hoqën dorë nga shpresa në mëshirën e Allahut.Disa nga duatë [lutjet] për kërkimin e fëmijëve:1. Duaja e Zekerijas [alejhi selam]:“Zoti im, falma edhe mua nga ana Juaj një pasardhës (fëmijë) të mirë, vërtet, Ti je Dëgjues i lutjes!” [Ali Imran: 38]2. Duaja e Zekerijas [alejhi selam]:“Zoti im, mos më le të vetmuar se Ti je më i miri trashëgues.” [El-Enbija: 89]3. Duaja e Ibrahimit [alejhi selam]:“Zoti im, më dhuro mua (një fëmijë) prej të mirëve!” [Es-Safat: 100]

4.Duaja nga surja El-Furkan:“Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me (punën) e grave tona dhe pasardhsve tanë, neve na bën shembull për të devotshmit.” [El-Furkan: 74]5. Duaja nga surja El-Ahkaf:“Zoti im, më inspiro mua që të falënderoj për të mirën tënde që ma dhurove mua dhe prindërve të mij, që të bëj vepra të mira që i pëlqen Ti dhe m’i bën të mirë pasardhësit e mi, unë pendohem te Ti dhe unë jam nga myslimanët.” [El-Ahkaf: 15]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *