Veprat që Iehtësojnë faIjen e namazit të natës..!

Gjërat që lehtësojnë faljen e namazit të natës :

1. Mosteprimi në ushqim dhe pije gjatë iftarit.

2. Largimi apo lënia e mëkateve.

Njëri prej te pareve tane, ka thënë :

” Nuk munda të fali namaz nate pesë muaj radhazi, si shkak të një mekati që pata vepruar (kryer).”

3. Madhërimi i Allahut dhe dashuria ndaj Tij.

4. Rregullimi i gjumit.

Suad Shabani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *