0 l Dërguar I All-Llahut, Më Këshillo. Ja cafar e keshilloi Pejgamberi Alejhi Selam..

O i Dërguar I All-Llahut, Më Këshillo. Ja cafar e keshilloi Pejgamberi Alejhi Selam..

O i Dërguar i All-llahut, më këshillo. Pejgamberi alejhi selam tha; kjo porosi mësojmë se hixhreti (shpërngulja më e mirë është largimi nga gjunahet).Prej Ummi Enesit r.a transmetohet se ajo i ka thënë Pejgamberit a.s;O i Dërguar i All-llahut, më këshillo. Pejgamberi a.s tha;Largohu prej gjunaheve, do të bësh shpërnguljen më të mirë.Zbato farzet, sepse ato janë perpjekje më e vlefshëm, përmendeAll-llahun gjithmonë, sepse ti nuk mund të bësh ndonjë punë më të dashur tek All-llahu, përpos të përmendurit e Tij sa më shumë.Transmeton Taberaniu me sened të mirë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.