PËR SHTlMlN E P0TENCËS SEK-SUALE..!

Merret një luge e madhe [gjelle] nga makthi dhe një luge e madhe [gjelle] mjalt sidri përzihen mirë me njëra-tjetrën, konsumohet tre herë në ditë në mëngjes, drekë dhe darkë pas buke për afro 15 ditë rrjesht.
Në përmbledhjen me hadithe sahih (të saktë), është shënuar se i Dërguari i Allahut, Muhamedi (salallahu alejhi ue selem), i kishte bërë vizitë as’habit Sa’d Bin Ebi Vekkasit (radiallahu anhu), i cili ishte sëmurë gjatë kohës sa kishte qenë në Mekë, dhe kishte thënë: ”Thirrni mjekun, le ta vizitojë.”

Dhe ata e kishin ftuar mjekun Haris Bin Kaldahun, i cili e kishte diagnostifikuar gjendjen etij dhe me atë rast kishte thënë: ”Do të jetë në rregull, i jepni supë me hurma dhe makth të zier.” Familja e kishte kryer këtë porosi, dhe Sa’di ishte shëruar shpejtë.
Disa mjekë kanë thënë: ”Sikur njerëzit ta dinin vlerën e makthit, do ta paguanin peshën e tij me ar.” Edhe pse kjo thënie është shënuar në El-Vasili dhe është thënë gabimisht se e ka thënë i Dërguari (salallahu alejhi ue selem), megjithatë, lidhur me hadithin e cituar kjo i ruan ende vlerat e veta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.