Nuk duhet ta harrosh kuurr këtë lutje briliante

Nuk duhet ta harrosh kuurr këtë lutje briliante

Transmetohet nga Aijsha (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) se ka thënë:

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:

“Allahumme Rabbi Xhibrail ue Mikail ue Rabbi Israfil eudhu bike min harri en nari ue adhabil kabr

– O Zoti im, Zoti i Xhibrilit, Mikailit dhe Israfilit mbrohem me Ty (kërkoj të më ruash) prej nxehtësisë së zjarrit dhe dënimit të varrit.”

E ka nxjerr En Nesaiju (3/72) dhe (1345) ashtu siç gjendet në “Silsiletu es Sahihah” të shejh Albanit (Allahu e mëshiroftë!) me nr. (1544).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *