AjetuI-Kursija – Dova e Tespive (Ajeti Më Madhështor Në Kur’an Me Perkthim)

Ajetul-Kursijji (Ajeti më madhështor në Kur’an)“All-llahu la ilahe il-la Hu.El-hajjul-kajjum.La te-hudhuhu sinetun ue la neum.Lehu ma fis-semavati ue ma fil-erd.Men dhel-ledhi jeshfeu aindehu, il-la bi idhinihi.Jaëlemu ma bejne ejdihim ue ma halfehun, ue la juhitune bi shej-in min alimihi il-labi ma shae.Uesia kursijjuhus-semauati uel erda, ue la jeduhu hifdhuhuma ue huve-l-alijjul-adhim.”

Shqip:“Allahu. Askush nuk meriton të adhurohet, përveç Tij.I Përjetshmi, Ai që furnizon dhe mbron gjithçka që ekziston.Atë nuk e kap as dremitja, as gjumi.Atij i përket çfarëdo që është në qiej dhe në tokë.Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai pa lejen e Tij?Ai e di çfarë u ndodh atyre [në këtë botë] dhe çfarë do të ndodhë pas tyre [në botën tjetër].Ata kurrë s’do të mund të nxënë ndonjë gjë nga dija e Tij, përveç asaj çfarë do Ai.Kursi-a e Tij shtrihet mbi qiejt dhe tokën, dhe Ai nuk ndjen lodhje në kujdesin ndaj tyre. Ai është më i larti, më i madhi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.