Dëgjova te Derguarin e Allahut… Desh Më DoIi Zemra Nga Vendi!

Dëgjova Profetin tek lexonte në namaz të akshamit suren Tur dhe kur arriti tek ajeti:“A mos vallë, ata janë krijuar pa Krijues, apo mos janë ata krijues të vetvetes?!A mos vallë ata kanë krijuar qiejt dhe Tokën?! Jo, por ata nuk duan të besojnë. Vallë, a mos tek ata është thesari i Zotit tënd, ose, vallë ata sundojnë?”desh më doli zemra nga vendi.Xhubejr ibën Mut’im, radijallahu anhu, para se ta pranonte Islamin!

Leave a Reply

Your email address will not be published.