Dr. Mark Skinner: Serbët l’u Kanë Nxjerrë Orgvnet Mijera Shqiptarëve, Kemi Fakte te Qarta..!

Një ra port i hartuar nga antr opologu i lartë i ICMP-së, për mjekësi ligjore, Dr. Mark Skinner, he dh dy shime të bazuara se serbët kishin tra f ikuar orgvne të shqiptarëve, gjatë transportimit të tyre për në Serbi. InDoks, ka siguruar r aportin e Dr.Skinner, në të cilin, përmenden 82 persona, të cilët ishin tra nsportuar të gjallë deri në Serbi, ku të njëjtit më pas ishin var.rosur me ark.ivole dhe qese të etiketuara në v ar.rezat e Rashkës, Batanjicës dhe Petrovosellës.

Eksp ertiza ka vërtetuar se këta tr upa nuk ishin ek ze kutuar me pl umba, apo mb ytur me mjete të tjera, vd ekja e tyre është krejtësisht e një natyre tjetër, ka shkruar në raport Dr. Skinner, i cili potencon se në Batajnicë kishte 8 lokacione ku janë bërë këto zhv arrime. Në mesin e këtyre vik timave, sipas këtij r aporti, d yshohet se iu janë nxjerrë orgvnet, kanë qenë 13 meshkuj, 14 femra dhe 9 fëmijë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.