Emocionuese..! Kur Ndonjë Prindi I V’d’e’s Femija (Evladi), Allahu Iu Thotë MeIekëve..!

Kur ndonjë prindi i vdes evladi, Allahu iu thotë melekëve.Për sabërlinjt! Pejgamberi (s.a.v.s) ka thënë:“Kur ndonjë prindi i vd’es evladi, Allahu iuthotë melekëve: A ia morrët shpirtin fëmijës të robit Tim? Ata thonë: Po.Ai thotë: A ia morrët pemën e zemrës?Ata thonë:Po. Ai thotë:E çka tha robi im? Atathonë: Të falënderoi dhe tha: Se edhe ne do të vde sim e do të shkojmë tek Zoti!Ai iu thotë:Ndërtoni për të një shtëpi në Xhennet dhe vënia emrin “Shtëpia e Lavdërimit!”(Ahmedi, Tirmidhi).

Leave a Reply

Your email address will not be published.