Duaja ( Lutja ) Që Allahu T’i Japë Atij Rehati Dhe Ta Ruajë Nga Të Këqijat..!

Duaja ( Lutja ) Që Allahu T’i Japë Atij Rehati Dhe Ta Ruajë Nga Të Këqijat..!

Duaja ( Lutja ) Që Allahu T’i Japë Atij Rehati Dhe Ta Ruajë Nga Të Këqijat..!

MIRËSIA QË KEMI, KUR BËJMË ‘SALAVAT’ PËR PEJGAMBERIN.Pejgamberi ﷺ ka thënë:“Kush bën një herë salavat për mua, Allahu i Lartësuar ka për ta lavdëruar dhjetë herë (tek melekët)”.[1]“Mos e bëni varrin tim vend feste, ku vini apo grumbulloheni në kohë sezonale të caktuara, por dërgoni salavat-e për mua, sepse salavat-et tuaja më arrijnë kudo që të jeni”.[2]“Koprrac i madh është ai që, kur unë përmendem në prani të tij, nuk bën salavat për mua”[3].“Allahu ka melekë që shëtisin në Tokë dhe më përcjellin selamin e umetit tim”.[4]“Nuk ka njeri që lutet për selam për mua, e që Allahu të mos ma kthejë shpirtin për t’i kthyer selamin”.[5]

[1]Muslimi.[2]Ebu Davudi dhe Ahmedi (Sahih Ebu Davud).[3]Tirmidhiu (Sahih Xhami)[4]Nesaiu (Sahih Nesai). [Për të çuar salavat dhe selam për Pejgamberin, kur përmendim a dëgjojmë emrin e tij, themi: “Ṣal-lall-llãhu ‘alejhi we ‘alã ãlihi we sel-lem”, ose: “‘Alejhiṣ-ṣalãtu wes-selãm”.Selami për Pejgamberin është lutja që Allahu t’i japë atij paqe dhe ta ruajë nga të këqijat].

[5]Ebu Davud (Sahih Ebu Davud).[1]Nesaiu (Sahih Nesai). [Për të çuar salavat dhe selam për Pejgamberin, kur përmendim a dëgjojmë emrin e tij, themi:“Ṣal-lall-llãhu ‘alejhi we ‘alã ãlihi we sel-lem”, ose: “‘Alejhiṣ-ṣalãtu wes-selãm”. Selami për Pejgamberin është lutja që Allahu t’i japë atij paqe dhe ta ruajë nga të këqijat].

Leave a Reply

Your email address will not be published.