Kjo Eshte e Vetmja Sure Në Kur’an E Cila Nuk Fillon Me Bismil-Lah Është …

Kjo Eshte e Vetmja Sure Në Kur’an E Cila Nuk Fillon Me Bismil-Lah Është …

E vetmja sure në Kur’an e cila nuk fillon me Bismil-lah është …E vetmja sure në Kur’an e cila nuk fillon me Bismil-lah është Et-Tevbe.Surja et Tevbe (arabisht: سورة التوبة‎, Pendimi) është surja e nëntë e Kuranit me 129 ajete. Medinase. Është surja e vetme e cila nuk fillon me Bismillah.Ajeti 30 ka të bëjë me paganët dhe Njerëz të librit. Ajeti 37 argumenton ndalimin e Nasi’. Ky ndalesë është përmendur prej Muhammedit gjatë lamtumirës së fundit në Arafat me 9 Dhu el-Hixhxhe. Poashtu është një prej sureve të fundit medinase. Ky sure u zbrit në bet’ejën e Tebukut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.