Kjo eshte Lutja pasi nje person ju ka bere padrejtesi

Kjo eshte Lutja pasi nje person ju ka bere padrejtesi

Imam El Hasen El Basrijju -Allahu e mëshiroftë- po lutej një natë dhe thoshte:

“O Zoti im, fale çdo person që më ka bërë padrejtësi!”

Kaq shumë herë e përsëriti këtë dua, sa një person i tha:

“O Ebu Seijd, të degjova këtë nate që luteshe për ata që të kanë bërë padrejtësi, derisa dëshirova të isha edhe unë prej atyre që të kishin bërë padrejtësi, çfarë të bëri që të luteshe me këtë lutje?

Ai tha: “Fjala e Allahut (kuptimi i ajetit):

“Kush fal dhe pajton, shpërblimi i tij do të jetë tek Allahu”.

📖 Surja Esh Shuura; ajeti 40.

Leave a Reply

Your email address will not be published.