Me siguri kush i ben keto vepra do te hyj ne Xhenet.

Me siguri kush i ben keto vepra do te hyj ne Xhenet.

“Do te hyje ne xhenet”!

Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:

“Kush më bindet (mua) do të hyjë në xhenet”

“Kush vdes, duke mos i shoqeruar Allahut askend ne adhurim, do te hyje ne xhenet.”

“Kush i fal dy namazet e ftohta (sabahun dhe ikindinë), do të hyje ne xhenet.”

“Kush i fal 12 rekate (vullnetare, sunetet shoqeruese te namazeve) gjate dites per Allahun e Lartesuar, do te hyje ne xhenet.”

“Ai qe e ruan veten nga e keqja e te folurit dhe e keqja e organit gjenital, do te hyje ne xhenet.”

“Allahu i Lartesuar posedon 99 emra, ai qe i meson (permendesh) dhe punon me to, do te hyje ne xhenet.”

“Ai qe kujdeset per pese namazet, duke kryer me rregull rukune dhe sexhden, si dhe duke u kujdesur per kohet e tyre do te hyje ne xhenet.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.