MËSOJE SE ÇFAR NDODHË NË NATEN E PAR NE VA’RR SIPAS KUR’ANIT DHE HADITHIT

MËSOJE SE ÇFAR NDODHË NË NATEN E PAR NE VA’RR SIPAS KUR’ANIT DHE HADITHIT

ÇFAR NDODHË – NATA E PAR NE VA’RR SIPAS KUR’ANIT DHE HADITHIT.Thotë Muhammedi a.s.:“Vd\ekja apo Dalja e Shpirtit nga Trupi është e rëndë sa 300 -herë të rëna me Sh\patë”.Ndërsa flitet se… Nata e V’arrit është e rëndë sa 300 Vite, me Pyetje dhe Përgjigje të ndryshme…Seid Huderiju r.a. tregon se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur ta vendosin Kufomën e ta bartin burrat mbi Kraharor, nëse është e mirë thotë “ngutuni”.E, nëse është e keqe, i thotë Familjarëve të vet “o mjerë për mua, ku po më dërgoni?” E dëgjon zërin e Kufomës çdo Krijesë, pos Njeriut.E sikur ta dëgjojë Njeriu, do të çmendet.”Çfarë mbetet?Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë:“Ku’fomën e pasojnë tri gjëra: Familja, Pasuria dhe Veprat e tij.Dy kthehen mbrapa e mbetet një: kthehen Familja dhe Pasuria e mbesin Veprat e tij -te mira apo të këqija.”

Transmetohet nga ibn Mesudi r.a. se ka thënë:“Pejgamberi salallahu alejhi ue selem vizatoi një Katror me një vijë në Mes, me gjatësi jashtë kufijve të Katrorit, pastaj vizatoi disa Vija anësore në vijën që gjendet në mes të Katrorit dhe tha: “Ky është Njeriu e ky është Exheli i tij që e ka rrethuar, e kjo Vijë me gjatësi jashtë Katrorit aludon Shpresat e tij dhe këto Viza të vogla anësore brenda katrorit janë Sprovat dhe Fatkeqësitë.Nëse shpëton nga njëra -e kafshon tjetra, e nëse shpëton nga njëra -e kafshon tjetra.”Allahu i Madhëruar thotë: “Secili njeri do të shijojë Vde’kjen, e Shpërblimet tuaja u plotësohen Ditën e Kiametit. E kush i shmanget Z’arrit e futet në Xhennet, ai ka arritur shpëtim e Jeta e kësaj Bote nuk është tjetër pos një Përjetim mashtrues.”E çka më pastaj ? Përfundoi çdo gjë …Familja qan pak Ditë edhe të harron shpejt… largohen nga Va’rri yt, e ti dëgjon Zhurmën e këpucëve të tyre. Do të mbetesh vetëm… Sikur ti të kesh mundësi të ringjallesh…?çfarë do të shpresoje: një Cigare, një gotë al’ko ol, një këngë,apo Coroditje tjera apo që t’i kthehesh Rrugës së Allahut?

Imagjino veten tënde në këtë moment! Në varr do të pyetesh për veprat e tua, çfarë do të përgjigjesh? CKA DO TË THUASH? 200 filma nga Hollivudi, 100 mbrëmje argëtuese apo Namazet që të ndërmjetësojnë për ty, Vepra që do të bëjnë dobi ?Mjafton Vde/kja për këshillë. Furnizohu për Udhëtimin tënd dhe Furnizimi më i mirë është devotshmëria.Jeta nuk përfundon me Vdekjen fizike.Muhammedi a.s. ka thënë: Përgatitu për Udhëtim, se Rruga është e gjatë.Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe ruajuni një Ditë kur ktheheni tek Allahu dhe secilit Njeri do ti jepet ajo që e ka fituar dhe atyre nuk u bëhet e padrejtë.” (El-Bekare: 281)ALLAHU NA FALT e hauzuar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *