Mjekët Gjermanë Alarmojne: ‘Zgjohuni Veproni’ Mos Pran.oni Të V Aksin,oheni, Ja Çfarë Fshihet..!

Shq etësimin lidhur va ksinën në fjalë e kanë një numër shumë i madh eks pertësh, zëri i të cilëve nuk dëgjohet në Media-t e kapura peng.

Por këta eks pertë janë mes nesh dhe ne duhet të bëhemi pë rçues të shq etësimit të tyre, të mendimit të tyre shk encor mbi ef ektet e tm errshme që do të ketë v aksina mbi dhe për njeriun.

Por kjo v aksinë që do të int erferojë në ADN-në e njeriut, pad yshim që nuk do të jetë e dë mshme vetëm për 700 mijë raste, por për shumëfish më shumë nga rastet që d eklaron Gates, sipas shkencëtarëve të fushës.

Ndaj e kemi për d etyrë të zgjohemi dhe të reagojmë!

Ja dy shembuj, të dy eksp ertëve që reagojnë dhe nuk ngurojnë të shprehen hapur:

Mjeku Wolfgang Wodarg është një specialit i m ushkërive, kreu i Departamentit të Shëndetit Publik për shumë vite në Gjermani, Anëtar i Bundestag-ut Gjerman prej vitit 1994 deri në vitin 2009, për një kohë të gjatë Kryetari i Komisionit të Shëndetësisë në Bundestag-un gjerman, iniciator i “Komitetit të Investigimit të Gripit Swine”.

Si mjek dhe si politikan i çështjeve të shëndetit ai thotë: “Kjo v aksinë gj enetikisht vendos në al ert personin që është v aksinuar. Jemi të shq etësuar për b imët e m odifikuara gj enetikisht, edhe për kafshët e m odifikuara. Tani më, jemi ne njerëzit që duhet të m ofidikohemi gj enetikisht nga ky v aksinim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *