Në asnjë mënyrë mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë lutje madhështore…

Në asnjë mënyrë mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë lutje madhështore…

“All-llahume in-ni eudhu bike minel hem-mi ve huzni, vel axhzi vel keseli vel buhli vel xhubni, ve dale’id dejni ve galebetir-rixhal”.

(O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *